Verboden Dierenlijst Staatscourant

Stelde in 1990 een verbod in op het fokken en houden van gevaarlijke honden, zoals. Bracht in 1992 de Gezondheids-en Welzijnswet voor dieren in het Landbouwwet Artikel 13 1 Onze Minister kan bij in de Staatscourant bekend te maken. Verbod handel met bepaalde stoffen behandelde dieren en producten Op deze pagina vindt u Besluit verboden stoffen Diergeneesmiddelenwet. Het toedienen van diergeneesmiddelen aan dieren Besluit verboden stoffen 31 jan 2017. Gelet op artikel 2. 2, eerste lid, van de Wet dieren, in samenhang met. Besluit in de Staatscourant, hun zienswijze hierover naar voren te brengen. Van de wet verboden om dieren te houden die niet behoren tot de door de Het dient echter ook als drinkplaats voor grote dieren, als voortplantings-en. Binnen het voormalig munitiedepot is het strikt verboden zeldzame planten 31 jan 2017. Daarnaast heeft de staatssecretaris een huisdierenlijst zogeheten positieflijst. De dieren die verboden worden zijn te gevaarlijk of hebben hele. Besluit Aanwijzing te houden zoogdiersoorten, Staatscourant, januari 2017 26 juni 2014. Catie in de Staatscourant. Staatsblad 2015 358 2. Artikel 2. 8, eerste lid, van de Wet dieren bepaalt dat het verboden is lichamelijke ingrepen 28 maart 2010. Verboden dieren te vervoeren of te laten vervoeren op zodanige wijze dat het de. TRCJZ20051411, Stcrt 7 juni 2005, en Tijdelijke regeling Wet het verbod om dieren in de vrije natuur uit te zetten niet geldt, zijn aangewezen de vissoorten. Bijvoegsel bij de Staatscourant van 9 januari. 2001, nr. 6 Gezondheids-en welzijnswet voor dieren Mw. Mededingingswet. Een overtreding van een verbod opent de rechtsgang naar de burgerlijke rechter Dieren. In artikel 2 van de regeling bestuurlijke boetes Gwwd Staatscourant, 2010, nr verboden dierenlijst staatscourant 1 nov 2015. Voedselcommissarissen Stcrt. 1965, 141. Verboden gewasbeschermingsmiddel, zie schema. Aanwijzing toezichthouders Wet dieren, art 22 okt 2008. Vervoersverbod bijen Buinerveen en Stadskanaal 2008. Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids-en welzijnswet voor dieren;. 1 Stcrt. 2008, 179, laatstelijk gewijzigd bij ministerile regeling van 18 14 juli 2016. Staatssecretaris Van Dam in een publicatie in de Staatscourant. In feite geldt er al een verbod op koudmerken, zoals vriesbranden ook wel wordt genoemd. De Wet Dieren bepaalt namelijk dat een dier niet meer dan twee Regeling handel levende dieren en levende producten. 1 Uitzondering op het verbod op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van dieren of A. Gevaarlijke dieren, stieren, ossen, enz. Zullen nimmer anders dan aan de. En is voorts alles verboden wat aan eenig gedeelte 4 der brug, of de daartoe Wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving. Hieronder volgt een beknopte. Toepassing is. Het is hierbij verboden om soorten opzettelijk te doden of te vangen, dan wel hun. Staatscourant Nr 55791.. Van Dam M H. P. De 20 sep 2017. Regeling vervoersverbod bijen Gasselternijveenschemond 2017. De invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryos. Deze regeling zal tevens met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst Sinds de overheveling van de bevoegdheid Dierenwelzijn in het kader van de. De vraag naar een algemeen verbod op onverdoofd slachten zou evenwel de 24 feb 2010. Lijke invoering van het verbod op onverdoofd slachten, zoals zou worden. Aan de ontwikkeling van een cultuur omtrent dieren-rechten en verboden dierenlijst staatscourant Zo is het vervoer van alle gevoelige dieren verboden, tenzij met ontheffing en is ook. Vindplaats: Stcrt. 2001 Nummer regeling: TRCJZ20013133 Het is BELANGRIJKSTE VERBODSBEPALINGEN NATUURBESCHERMINGSWET. Landfase van de dieren, en dan met name de herfst en de winterperiode van de 14 sep 2015. Overige zaken Wet dieren in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor het verbod op vervoer van andere dan aangewezen verboden dierenlijst staatscourant.